ICTime - ICT as a TOOL of INTERCULTURAL and MEDIA EDUCATION ictime@oeiizk.waw.pl Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie  
Domowa
 
Aktualności
 
Partnerzy
 
Polski zespół
 
Rejestracja
 
Ankieta
 
Konkurs

Ankieta dla nauczycieli biorących udziałw projekcie ICTime.

Szanowni Respondenci!

Poniższa ankieta dotyczy Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie edukacji międzykulturowej i medialnej.

Proszę zaznaczyć odpowiedzi, które Państwa dotyczą. Zgromadzone dane będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb projektu ICTime. Odpowiedzi Państwa mają istotne znaczenie dla oceny sytuacji w szkołach Łotwy, Polski, Rumunii i Portugalii. Dziękujemy za poświęcony czas.

I DANE DOTYCZĄCE RESPONDENTA

Płeć
kobieta mężczyzna  
Wiek
20-25
26-34
35-44
45-54
55-64
powyżej 65
Narodowość
łotewska
polska
rumuńska
portugalska
węgierska
rosyjska
inna (jaka?)
Okres pracy w zawodzie nauczyciela
poniżej 5 lat 6-12 powyżej 12 lat
Nauczany przedmiot
język (jaki?)
matematyka
historia
w-f
geografia
biologia
fizyka
informatyka
WOS
chemia
plastyka
muzyka
inny (jaki?)
Wiek uczniów
przedszkolny
klasa 1-4
klasa 5-6
klasa 1-3 gimnazjum
klasa 1-3 liceum
inny (jaki?)
Miejsce pracy
miasto wieś/obszar podmiejski  
Status instytucji
szkoła publiczna szkoła prywatna inny (jaki?)

I EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA I MEDIALNA

Które z poniższych czynników wpływają na kształt kultury:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Narodowość, tożsamość etniczna
   Język
   Wiara i religia
   Cechy fizyczne
   Cechy psychiczne
   Status społeczny
   Tożsamość płci
   Status ekonomiczny
   Miejsce zamieszkania
   Grupa wiekowa
   Inne uwarunkowania (jakie?)  


Które z poniższych czynników opisują kulturę:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Życie codzienne
   Język
   Zachowania, maniery
   Sztuka, muzyka, literatura
   Tradycja
   Wytwory ludzkiej działalności
   Symbole
   Wartości
   Postawy
   Wierzenia
   Normy społeczne
   Style komunikacji międzyludzkiej
   Opinie
   Rytuały
   Dziedzictwo historyczne
   Inne uwarunkowania (jakie?)  


Według jakich kryteriów można opisać istotę edukacji międzykulturowej:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Wiedza o tradycji, historii i stylach życia
   Wiedza o geografii i przyrodzie
   Tolerancja wobec różnic
   Otwartość na różnorodność
   Chęć poznawania różnic
   Świadomość i umiejętność unikania stereotypów
   Dzielenie się różnymi wartościami
   Nauka umiejętności współpracy
   Nauka umiejętności współżycia społecznego
   Pozytywny stosunek do różnorodności
   Akceptujące środowisko nauczania
   Wspieranie każdej osoby
   Inne uwarunkowania (jakie?)  

 

Jakie są zadania nauczyciela wdrażającego edukację międzykulturową:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Tworzenie klimatu nauczania, w którym uczeń czuje się bezpiecznie
   Wprowadzanie w klasie języka, tradycji i zwyczajów kulturowych uczniów
   Akceptowanie przedstawicieli innych kultur w danej klasie
   Częstsze wprowadzanie elementów innych kultur podczas zadań ponadprogramowych
   Wspieranie postawy akceptacji, tolerancji i otwartości wobec innych
   Kreowanie pozytywnej postawy wobec wszystkich innych kultur 
   Angażowanie rodziców do dzielenia się wiedzą o innych kulturach
   Uczenie współpracy, współżycia i wzajemnego wspierania się w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo
   Zapewnienie równych praw i dostępu do nauki
   Zachęcanie uczniów do postrzegania własnej kultury na tle innych kultur
   Umożliwienie poznawania podobieństw i różnic kulturowych
   Umożliwienie kreowania własnej tożsamości ucznia
   Udział w tworzeniu społeczeństwa pozytywnego i tolerancyjnego
   Ulepszanie świata
   Inne uwarunkowania (jakie?)  

 

Które przedmioty umożliwiają edukację międzykulturową:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Przedmioty humanistyczne (filozofia, nauka języka ojczystego, religia, kulturoznastwo, historia, etyka)
   Nauki społeczne (psychologia, komunikacja, ekonomia, prawo, polityka społeczna)
   Nauki związane ze środowiskiem naturalnym (zarządzane środowiskiem naturalnym, turystyka, studia regionalne)
   Sztuka, muzyka, literaturoznawstwo, teatrologia, nauka o filmie, nauka tańca
   Nauki ścisłe (fizyka, chemia, matematyka)
   Metodyka nauczania i szkolenie nauczycieli
   Przedmioty, których treści są ściśle związane z edukacją międzykulturową 
   Edukacja międzykulturowa powinna być uwzględniona w nauczaniu każdego przedmiotu
   Żaden z przedmiotów, ponieważ umiejętności międzykulturowe powinny być prywatną sprawą każdego człowieka
   Inna odpowiedź (jakia?)  

 

Jaki wiek jest najbardziej odpowiedni do rozwijania umiejętności międzykulturowych:
Im wcześniej, tym lepiej
5, 6 lat
Szkoła Podstawowa klasy 1 - 4
Okres dojrzewania
Gimnazjum, szkoła średnia
inna odpowiedź
Czy poprzez własne działania edukacyjne uczestniczy Pan/Pani w rozwoju umiejętności międzykulturowych swoich uczniów:
Tak, robię to świadomie i celowo
Tak, ale właściwie w sposób nieświadomy
Może czasem
Nie
 
Czy szkoły w Pana/Pani kraju pokładają dość wysiłków w rozwój umiejętności międzykulturowych uczniów:
Tak, edukacja międzykulturowa jest wspierana przez system edukacyjny i ma znaczące efekty
 
Tak, edukacja międzykulturowa zależy od indywidualnej inicjatywy każdego z nauczycieli ale nie jest wspierana wystarczająco przez system edukacyjny Trochę ale niewystarczająco
Generalnie nie uczestniczą w ogóle
Nie wiem

Które z mediów wykorzystuje Pan/Pani w swojej pracy edukacyjnej:

Uważam, że jest zupełnie niepotrzebny   
Nie używam  Użyłem go tylko raz lub dwa razy   


Używam go często  ↓   

   Źródła internetowe (witryny lub strony internetowe, itp.)
   Wideo i kinematografia
   Fotografia
   Dźwięki i inne źródła audio
   Źródła wizualne (obrazki, książki, rysunki, mapy, itp.)
   Inne pomoce medialne (jakie?)


Które z urządzeń technicznych wykorzystuje Pan/Pani w swojej pracy edukacyjnej:

Uważam, że jest zupełnie niepotrzebny   
Nie używam  Użyłem go tylko raz lub dwa razy   


Używam go często  ↓   

   Telewizja
   Rzutnik
   Komputer
   Telefon komórkowy
   Odtwarzacz wideo
   Magnetofon
   Projektor
   Aparat analogowy
   Aparat cyfrowy
   CD - ROM
   Kamera wideo
   Odtwarzacz DVD
   Inne urządzenia techniczne (jakie?)


Podczas nauczania których przedmiotów używa Pan/Pani różnych mediów lub urządzeń technicznych

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Przedmioty humanistyczne (filozofia,, nauka języka ojczystego, religia, kulturoznawstwo, historia, etyka)
   Nauki społeczne (psychologia, komunikacja, ekonomia, prawo, polityka społeczna)
   Nauki związane ze środowiskiem naturalnym (zarządzane środowiskiem naturalnym, turystyka, studia regionalne)
   Sztuka, muzyka, literaturoznawstwo, teatrologia, nauka o filmie, nauka tańca
   Nauki ścisłe (fizyka, chemia, matematyka)
   Metodyka nauczania i szkolenie nauczycieli
   Przedmioty, których treści są ściśle związane z edukacją medialną
   Inna odpowiedź (jaka?)

 

W jaki sposób wykorzystuje Pan/Pani różne media i urządzenia techniczne w swojej pracy edukacyjnej:

Tego nie akceptuję   
Nie, tego nie robię  Stosuję to czasami 


Tak, stosuję to często  ↓   

  Wykorzystuję je do prezentacji nowego materiału
   Wymagam od uczniów, żeby stosowali je przy wykonywaniu pracy domowej
   Uczniowie stosują je przy wykonywaniu różnych projektów
   Omawiam i pokazuję ich zastosowanie, potem uczniowie powtarzają te czynności
   Uczniowie stosują je, gdy pracują indywidualnie
   Uczniowie stosują je, gdy pracują w parach lub grupach
   Nie mam wystarczających urządzeń technicznych do pracy edukacyjnej w mojej klasie
   Uczniowie są raczej twórczy w wykorzystywaniu różnych mediów i urządzeń technicznych
   Zachęcam uczniów do wybierania i stosowania różnych mediów i urządzeń technicznych w czasie nauki
   Uczę nie tylko, jak wykorzystywać media, ale uczę również umiejętności medialnych
  Zachęcam do stosowania różnych mediów do rozwoju umiejętności międzykulturowych
   Inna odpowiedź (jaka?)


Dlaczego używa Pan/Pani różnych mediów i urządzeń technicznych w swojej pracy edukacyjnej:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   W celu prezentacji materiału, związanego z tematem
   W celu rozwijania umiejętności stosowania ICT
   Aby uświadomić rolę mediów w życiu osobistym i społecznym
   Aby rozwijać umiejętność przeciwstawiania się wpływom różnych mediów
   Aby rozwijać obywatelską odpowiedzialność w demokratycznym społeczeństwie
   Aby przygotować uczniów do różnych ofert zatrudnienia
   Aby nauczyć rozumienia informacji (języka, ideologii, symboli), niesionej przez media
   Aby nauczyć, jak wykorzystać media w rozwoju umiejętności międzykulturowych
   Aby nauczyć krytycznego myślenia
   Aby nauczyć, dlaczego informacja jest taka, jaką jest
   Aby udzielać twórczych i komunikatywnych informacji
   Inna odpowiedź (jaka?)


Jaka jest rola mediów (TV, Internet, gry komputerowe, reklama) w społeczeństwie:

Nie wiem   
Nie zgadzam się   Może, ale to nie jest istotne   


Zgadzam się całkowicie  ↓   

   Media dostarczają informacji na temat rzeczywistego świata
   Media niszczą psychikę ludzką
   Media dostarczają ludziom rozrywki
   Media przedstawiają wzory ról społecznych  i uczą jak żyć
   Media ujednolicają świat
   Media tworzą stereotypy o społeczności i innych kulturach
   Media narzucają opinie o niewłaściwych zachowaniach seksualnych
   Media rozpowszechniają ideologie dominującej kultury
   Media kształtują kulturę
   Media są najważniejszym źródłem informacji
   Media dostarczają informacji o kulturze ciała
   Media upolityczniają świat
   Media służą celom komercyjnym
   Inna odpowiedź (jaka?)


 

 
  Zalecana rozdzielczość 1024 x 768 i wyższa © BB